Video - [Ngữ pháp - Bài 9] 85. ~かけだ。/ ~かける。

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo