Video - [Ngữ pháp bài 4] 35. ~たって・~だって

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo