Video - [Ngữ pháp Bài - 6] 59. ~ばかりでなく、~(も)~ / ~ばかりか、~(も)~

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo