Video - [Ngữ pháp Bài 3] 27. ~ように・~みたいに /~ような・~みたいな

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo