Video - [Ngữ pháp - Bài 9] 84. ~最中だ。/ ~最中に、…

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo