Video - 8. 長い文章の構造を理解する (Hiểu cấu trúc của bài văn dài)

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo