Video - [Ngữ pháp - Bài 2] 17. ~(よ)うとする

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo