Video - 7. 文型の組み合わせ (Tổ hợp các mẫu câu)

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo