Bài tập

  • 問題1(5点):
   問1:

   えらい

   問2:

   大事

   問3:

   窓口

   問4:

   さっぱり

   問5:

   (さか)()がる

 • Nộp bài Làm lại

Bắt đầu học

Tìm kiếm

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo