Video - 6. 知らない言葉を推測する (Phán đoán ý nghĩa các từ không biết)

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo