Động từ phức và một số kiến thức QUAN TRỌNG của N3