Bài tập

  • 問題1(9点):
   問1:

   もうすぐ 春ですね。

   問2:

   おととい 火事が ありました。

 • Nộp bài Làm lại

Bắt đầu học

Tìm kiếm

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo