Trình độ: N1
Kinh nghiệm: 6 năm 

Trần Thúy Mai Lan