Trình độ: N1
Kinh nghiệm: 5 năm

Nguyễn Thị Thu Hương