Trình độ: N1
Kinh nghiệm: 8 năm

Nguyễn Thị Thu Hương