Trình độ: N1
Kinh nghiệm: trên 10 năm 

Trần Thúy Mai Lan