1. Giáo trình tiếng Nhật N3: Mimi Kara Oboeru Goi - Từ vựng

Các bạn có thể DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web:

 

 

2. Giáo trình 700 Kanji

Các bạn có thể download tài tiệu: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web bên dưới

 

 

3. Giáo trình Shinkanzen Bunpou

Các bạn có thể download tài tiệu: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web bên dưới

 

4. Giáo trình Shinkanzen Dokkai

Các bạn có thể download tài tiệu: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web bên dưới

 

 

5. Giáo trình Speed Dokkai

Các bạn có thể download tài tiệu: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web bên dưới

 

6. Giáo trình Speed Choukai

Các bạn có thể download tài tiệu: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web bên dưới

 

 

Link dowload file nghe: 

  1. CD1 Speed Master N3 Choukai
  2. CD2 Speed Master N3 Choukai

 

7. Giáo trình Shinkanzen Choukai

Các bạn có thể download tài tiệu: CLICK HERE

Link Dowload file nghe: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web bên dưới

Giáo trình khóa học N3 Online Skype